Algemene voorwaarden

Asfaloth BV Algemene Voorwaarden.

Asfaloth BV is de overkoepelende organisatie waaronder vallen:

 • De Academie voor Toegepaste Astrologie, die een beroepsopleiding astrologie op HBO-niveau verzorgt,
 • Stichting Odrerir, die een opleiding Symbolische Psychologie op basis van C.G. Jung verzorgt, en
 • Stichting Achernar, die workshops, lezingen en een snuffelcursus astrologie verzorgt, plus de modules Mens en maatschappij.

Activiteiten
De Academie voor Toegepaste Astrologie, Stichting Odrerir en Stichting Achernar bepalen de opzet, inhoud, indeling, locatie en het rooster en alle verdere invulling van de activiteiten, en behouden zich het recht voor deze te wijzigen of bij onvoldoende deelname te laten vervallen. Wanneer een activiteit niet door kan gaan, zullen alle vooruitbetaalde deelnamekosten worden geretourneerd.

Inschrijving
Voor alle activiteiten van de onder Asfaloth vallende opleidingen geschiedt inschrijving via het formulier op de website van Asfaloth. Het verzenden van dit formulier betekent dat u vanaf dat moment bent ingeschreven en een betalingsverplichting hebt. Inschrijvingen geschieden in volgorde van binnenkomst. Bij overschrijding van het maximaal aantal deelnemers is de volgorde van binnenkomst van de inschrijving bepalend voor het verkrijgen van de plaats. Door in te schrijven verklaart de deelnemer kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden en hiermee akkoord te gaan.
De inschrijving geldt voor de volgende perioden:

 • Academie voor Toegepaste Astrologie:
  • studenten en toehoorders: tot en met het studiejaar waarin wij een opzegging hebben gekregen.
  • Losse modules: alleen voor de duur van de module waarvoor ingeschreven is.
 • Stichting Odrerir:
  • Voor de driejarige basisopleiding: de inschrijving is voor de gehele duur van drie jaar. Tussentijds opzeggen is altijd mogelijk, zie ‘ Annulering’.
  • Voor de verdiepingsjaren: de inschrijving is voor de duur van dat studiejaar. Voor elk verdiepingsjaar moet apart ingeschreven worden.
 • Stichting Achernar: alleen voor de duur van de activiteit waarvoor ingeschreven is.

Betaling
Bij inschrijving dient de aanbetaling direct voldaan te worden. De deelnamekosten voor de betreffende activiteit zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. In de deelnamekosten zijn, indien van toepassing, stencils begrepen, maar geen boeken en andere lesmaterialen. De volledige betaling, of indien gespreide betaling is overeengekomen de eerste termijnbetaling, dient voor de aanvang van de activiteit waarop u zich heeft ingeschreven te zijn voldaan. De deelnemer draagt zorg voor een correcte en tijdige betaling van het verschuldigde bedrag of de overeengekomen termijnen. Indien hierbinnen geen betaling is geschied, is voor iedere maand of gedeelte daarvan wettelijke rente verschuldigd. Alle kosten veroorzaakt door niet-tijdige betaling, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, komen voor rekening van de deelnemer, zulks met een minimum van € 50,-

BTW
Asfaloth is CRKBO-geregistreerd en is daardoor vrijgesteld van BTW. Wanneer er door landelijke of Europese regelgeving toch een Btw-verplichting wordt opgelegd, behoudt Asfaloth zich het recht voor om dit voor het nog lopende cursusjaar door te berekenen.

Annulering
Een annulering dient schriftelijk te geschieden; wij bevestigen uw opzegging schriftelijk. De opzegging is uitsluitend geldig wanneer deze schriftelijk door ons is bevestigd.
U kunt kosteloos annuleren tot 30 dagen voor de aanvang van de betreffende activiteit (gerekend tot en met de dag voorafgaande aan de activiteit); eventueel al betaalde deelnamekosten worden dan geretourneerd met uitzondering van de aanbetaling; deze laatste blijft u verschuldigd. Indien geen aanbetaling verschuldigd was, wordt € 35,- aan kosten ingehouden voor meerdaagse activiteiten en € 12,50 voor workshops. Bij annulering tot 10 dagen voor de aanvang van de activiteit, gerekend tot en met de dag voorafgaande aan de activiteit, bent u de helft van de deelnamekosten verschuldigd. Daarna bent u het hele bedrag verschuldigd, ongeacht de reden van de annulering. Hierop is geen uitzondering mogelijk.
Na inschrijving voor een meerjarige opleiding kunt u te allen tijde opzeggen; u bent bij annulering gedurende een studiejaar slechts de deelnamekosten voor dat studiejaar verschuldigd.

Niet gevolgde lessen Symbolische Psychologie
Aan het einde van de 3-jarige opleiding wordt een bewijs van toehoorderschap uitgereikt aan iedere student die minder dan 15% van de lessen heeft verzuimd. Het alsnog inhalen van lessen in een ander jaar is in principe mogelijk, maar uitsluitend als er plaats is in de betreffende groep. Deze inhaallessen worden in rekening gebracht tegen een gereduceerd tarief. Ook voor de verdiepingsjaren geldt een maximum verzuim van 15% om een bewijs van toehoorderschap te verkrijgen.

Auteursrechten / copyright
Zowel het schriftelijk uitgereikte als het mondeling overgedragen lesmateriaal als alle materialen en informatie die via de digitale leeromgeving worden aangeboden blijven eigendom van Asfaloth BV en mogen op geen enkele wijze worden doorgegeven, afgestaan of verkocht aan anderen. Het materiaal is copyright van de opleiding. Dit betekent dat ook aantekeningen en dictaten van het lesmateriaal en de daarin behandelde voorbeelden niet mogen worden verspreid, noch worden uitgedeeld of doorgegeven, in de breedst mogelijke zin. Ook is het opnemen van de lessen (zowel op locatie als online) op beeld- en/of geluidsdrager in welke vorm dan ook niet toegestaan. Asfaloth behoudt zich het recht voor om de eventuele schade te verhalen op degene die deze bepaling schendt.

Privacy
Asfaloth BV voldoet aan alle regels van de AVG. De privacyverklaring staat integraal op www.asfaloth.nl en op www.astrologiecollege.nl. Zie hiervoor de tab onderaan de website.